ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು
ಕೃಷಿ ಚುಟುಕುಗಳು
ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳು
ಭೂಮಿ ತಯಾರಿಕೆ
ನೀರಾವರಿ ಪದ್ದತಿಗಳು

ಇತ್ತೀಚಿನ ಲೇಖನಗಳು

ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು

ಕೃಷಿ ಚುಟುಕುಗಳು

ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳು

ಬೆಳೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು

ನೀರಾವರಿ ಪದ್ದತಿಗಳು

 ಕೆಂಪು ಜೇಡ ಮೈಟ್ ನುಶಿ – ಟೊಮ್ಯಾಟೋ  ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ  ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟ

ಟೊಮ್ಯಾಟೋ  ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ದೇಶೀಯ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತಿಗೆ ಎರಡೂ ಆಗಿದೆ. 2022 ರಲ್ಲಿ 20.34 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಚೀನಾದ ನಂತರ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ...

ಡೈರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (NPDD)

ಡೈರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ  ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 2014 ರಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು (NPDD) ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಹಾಲು ನೀಡುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು,...