பயிர்கள்

நமது
நாயகர்கள்

அண்மை கட்டுரைகள்

சூரியகாந்தி சாகுபடி 

சூரியகாந்தி ஆஸ்டெரேசி குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது. சூரியகாந்தி அதிக வெயில் நாட்கள் மற்றும் நன்கு வடிகட்டிய கரிசல்  மண்ணில் செழித்து வளரும். சூரியகாந்தி சாகுபடிக்கு சத்தான மற்றும் நன்கு வடிகட்டிய மண் தேவை. சூரியகாந்தி விதைகளை...

சூரியகாந்தி செலவு மற்றும் லாப அட்டவணை

சூரியகாந்தி ஆஸ்டெரேசி குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது. சூரியகாந்தி அதிக வெயில் நாட்கள் மற்றும் நன்கு வடிகட்டிய கரிசல்  மண்ணில் செழித்து வளரும். சூரியகாந்தி சாகுபடிக்கு சத்தான மற்றும் நன்கு வடிகட்டிய மண் தேவை. சூரியகாந்தி விதைகளை...

சிறந்த தேர்வுகள்

உங்களுக்கான செய்திகள்

சூரியகாந்தி சாகுபடி 

சூரியகாந்தி ஆஸ்டெரேசி குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது. சூரியகாந்தி அதிக வெயில் நாட்கள் மற்றும் நன்கு வடிகட்டிய கரிசல்  மண்ணில் செழித்து வளரும். சூரியகாந்தி சாகுபடிக்கு சத்தான மற்றும் நன்கு வடிகட்டிய மண் தேவை. சூரியகாந்தி விதைகளை...

சூரியகாந்தி செலவு மற்றும் லாப அட்டவணை

சூரியகாந்தி ஆஸ்டெரேசி குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது. சூரியகாந்தி அதிக வெயில் நாட்கள் மற்றும் நன்கு வடிகட்டிய கரிசல்  மண்ணில் செழித்து வளரும். சூரியகாந்தி சாகுபடிக்கு சத்தான மற்றும் நன்கு வடிகட்டிய மண் தேவை. சூரியகாந்தி விதைகளை...

வீடியோ

உங்களுக்கு பிடித்தமானவை

பருவ கால பயிர்கள்

தொழில்துறை தகவல்கள்

பிஸ்னஸ் ஐடியா

வேளாண் டிரிக்ஸ்