ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳು

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆಗಳು

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು

ಅನುದಾನ

ರೈತರಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆ

ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ (MoFPI) ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಪದಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು(PMKSY). ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಪದಾ ಯೋಜನೆ,  ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸಲು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು...

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅನ್ನದಾತ ಆಯ್ ಸಂರಕ್ಷ್ ಅಭಿಯಾನ (PM-AASHA)

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅನ್ನದಾತ ಆಯ್ ಸಂರಕ್ಷಾನ್ ಅಭಿಯಾನವು (PM-AASHA) 2018 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕೃಷಿಯ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಸದರಿಯು ದೇಶದ ಪರಿಶ್ರಮಿ...